Huurvoorwaarden De MeerParel & ZeeParel

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: bungalow, (zomer)huisje, appartement;
b. ondernemer: het bedrijf dat het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
e. derde: ieder ander persoon, niet zijnde de ondernemer, recreant en/of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf ,inclusief alle bijkomende kosten zoals op de bevestiging vermeld.
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
3. Indien de informatie grijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de
ondernemen zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de sluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeenkomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.


Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaald de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand tot 7 dagen voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten.
Artikel 7: Gebruik voor derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichting uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of
mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant persoonlijk laten weten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende voorschriften strikt naleven. 


Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel-en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storing in de nutsvoorzieningen, tenzij de storing verwijtbaar is.
5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.
*Eén en ander opgemaakt met als leidraad de Recron voorwaarden.